The Holy Season of Lent

The Antipolo Cathedral — Kwaresma 2014

For us Christians, the Season of Lent is time of reflection, prayers, penance and repentance. We take part on this holy occasion to strengthen our devotion.

1 Peter 5:6 “Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time:”

Schedule of Masses & Activities — The Antipolo Cathedral.

15-30 Marso (March)

 • — Exhibit ng mga imahen ng Mahal na Araw (Immaculate Conception Chapel)

26 Marso (March)

 • Miyerkules, 7:00 ng gabi — Lenten Recollection, Speakers: Mr. Noel & Mrs. Gaines Del Rosario

13 Abril — Linggo ng Palaspas sa pagpapakasakit ng Panginoon

 • 6:30 ng umaga, magtitipon sa patio ng Katedral ng Antipolo sa paggunita sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem.
 • 7:00 ng umaga, Banal na Misa sa Katedral sa pamumuno ng Lubhang Kgg. Gabriel V. Reyes, Obispo ng Antipolo.
 • Mga Oras ng Misa —
  • Umaga: 4:00, 5:00, 7:00, 8:30, 10:00
  • Hapon: 2:00, 3:30, 5:00, 6:30

14 Abril — Lunes Santo.

 • Mga Oras ng Misa —
  • Umaga: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00
  • Gabi: 6:00
 • 4:00 ng hapon, Istasyon ng Krus sa kabayanan

15 Abril — Martes Santo.

 • Mga Oras ng Misa —
  • Umaga: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00
  • Gabi: 6:00
 • 7:00 ng gabi, Kumpisalang Bayan

16 Abril — Miyerkules Santo.

 • Mga Oras ng Misa—
  • Umaga: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00
  • Gabi: 6:00
 • 6:00 ng Gabi — Prusisyon

17 Abril — Huwebes Santo.

 • 6:00 ng umaga, Misa ng Kwaresma
 • 4:00 ng hapon, Pagmimisa sa pagtatakipsilim sa paghahapunan ng panginoon, paghuhugas ng paa, pagdiriwang ng huling hapunan
 • 6:00 ng gabi,
  • Prusisyon ng Banal na Sakramento susundan ng pagtatanod hanggang ika-12 ng hating gabi
  • Istasyon ng Krus mula Tikling hanggang Katedral ng Antipolo.

18 Abril — Biyernes Santo

 • Araw ng Pangilin at Pag-aayuno (sarado and opisina ng parokya, magbubukas sa Linggo ng Pagkabuhay.)
 • 7:30 hanggang 11:30 ng umaga, Pagpapakumpisal
 • 3:00 ng hapon, Pagdiriwang ng Pagpapakasakit ng Panginoon, Pagpapahayag ng Salita ng Diyos, Pagpaparangal sa Krus na Banal, Banal na Pakikinabang.
 • 5:00 ng hapon, Prusisyon ng Libing

19 Abril — Sabado de Gloria

 • 8:00 hanggang 11:00 ng umaga, Pagpapakumpisal
 • 5:00 ng hapon, prusisyon ng “Soledad”
 • 10:00 ng gabi, Magdamagang pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay, Pagpaparangal sa ilaw, Pagbabasbas ng Tubig, Pagsasariwa sa pangako ng Pagbibinyag, Pagdiriwang ng huling hapunan,

20 Abril — Linggo ng Pagkabuhay.

 • 4:00 ng madaling araw, Salubong, Lugar: Sumulong Park,
 • Mga Oras ng Misa —
  • Umaga: 5:00, 6:30, 8:00, 9:30, 11:00
  • Hapon: 2:00, 4:00, 5:30, 7:00
 • 8:00 ng gabi, EASTER BALL sa Sumulong Park

________________________________________________

Labing-apat na Istasyon sa Krus

(14 Stations of the Cross — Catholic. Poster images taken on the patio of the Antipolo Cathedral.)

1. Unang Istasyon — Ang Huling Hapunan

first station of the cross holy season of lent

2.  Ikalawang Istasyon — Ang Panalangin sa Getsemani

second station of the cross holy season of lent

3. Ikatlong Istasyon — Ang Paghatol kay Hesus

third station of the cross

4.  Ika-apat na Istasyon — Ang Paghampas kay Hesus.

fourth station of the cross

5. Ika-limang Istasyon — Pinasan ni Hesus ang Krus.

fifth station of the cross

6. Ika-anim na Istasyon — Nadapa si Hesus sa bigat ng krus.

sixth station of the cross

7. Ika-pitong Istasyon — Tinulungan si Hesus ni Simon Cireneo.

seventh station of the cross

8. Ika-walong Istasyon — Nasalubong ni Hesus and mga babaeng taga-Jerusalem.

eight station of the cross

9. Ika-siyam na Istasyon — Ipinako si Hesus sa krus.

ninth station of the cross

10. Ika-sampung Istasyon — Pinatawad ni Hesus ang nagsising magnanakaw.

tenth station of the cross

11. Ika-labing Isang Istasyon — Si Maria at Juan sa paanan ng krus.

elevent station of the cross

12. Ika-labindalawang Istasyon — Namatay si Hesus sa krus.

holy season of lent

13. Ika-labing tatlong Istasyon — Inilibing si Hesus.

thirteenth station of the cross

14. Ika-labing Apat na Istasyon — Muling Nabuhay si Hesus.

fourteenth station of the cross